lutmey

'Internet DaqvamDaq law' lutmey. tIlaD!

bI'reS 'echlet mIllogh
paq'batlh chap
3468 mu'mey
qonta' vIlorIS Sonvel, latlh je
mughta' marq 'oqranD
DIS: 2022

qeylIS tIghmey'e' DaH tIQoy!

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
tangqa' targhmey
4128 mu'mey
qonta' 'angghal
mughta' ghunchu'wI'
DIS: 2010

tangqa' targhmey

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
lut jatlhwI'
309 mu'mey
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021

qaryala lut ngo'

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
tlhejwI'Daj wIv Sargh
137 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
'ub
337 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

tugh rInchugh tera', nuq Data'? bIlIm'a'? ghu'vam qel lutvam ngajqu'.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
bemI'jI tlhapragh
1549 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

wa' ram juHDaj cheghmeH yIt 'e' wuq loD. QobchoH ghu'Daj 'e' Har 'ej ngem SumDaq ghachlI' vay' naS. tlha' tlhapraghHey 'e' HarchoH loD 'ej juH qachHomDaj cheghta'DI', SIbI' Hub'eghnIS.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
pem, ram je
317 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2019

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
tIywI'
1735 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

qunQeD ghojwI' ghaH charyaq'e'. loQ Dal yInDaj 'ej buqjaj ram Dal bamqa'law'. 'a jup chu' qIHDI', nabmeyDaj Dal choH.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
jav-jav
577 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

vem qoq chu'. chenmoHwI'Daj, jaS, qIHpu'DI', HuD yorDaq ghaH tlhej. pa' nItebHa' qunQeD, ngeHbej je rIch.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
porwaq
424 mu'mey
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021

qaryala lut ngo'

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
vengHom joS
4437 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2021

vengHomDaq loD jIblu'ta' qaStaHvIS puq qoS lopno'. HeSvam pannIS 'ej chotwI' SamnIS je SengSev, chatHam yoS ghan'Iq yaS nIv.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
chaboy
1421 mu'mey
qonta' DeSDu'
DIS: 2020

nIQ Qe'Daq ba' 'ej jaw cha' beylI' HejwI'pu'.

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
HayDaq Qot wub
1539 mu'mey
qonta' vIlIp qey DIq
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2022

«wub, qaH.» jatlh Peterson. «jatlh.»

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
nuq bop bom
58031 mu'mey
qonta' Qov
DIS: 2012

tlhIngan Hol lo'bogh lut qonlI'bogh Qov

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
SuvwI' be'Hom je bopbogh lut'e'
486 mu'mey
qonta' ru'Dol qoyvu
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
qo' bertlham
324 mu'mey
Suchtuv
qonta' 'Ivan turghenev
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2022

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
Dep quv 'uQ'a'
84 mu'mey
qonta' 'Ivan turghenev
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021

laD
bI'reS 'echlet mIllogh tu'lu'be'
qISmeH 'ISaq lut
295 mu'mey
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2022

'InIStaghIram lut

laD
bI'reS 'echlet mIllogh
robIn_lutmey
715 mu'mey
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021

'InIStaghIram lut

laD