nuv DIbmey Dat vep'a'

bI'reS taymey

yaHlaHbe'bogh DIbmey rap, nur bajnISbe'lu'bogh je ghaj Hoch Human vInDa'pu' net laj. qo'Daq tlhab, ruv, roj je ghanroq 'oS lajvam.

nuv DIbmey luqImHa'lu'pu'mo' 'ej luvaqlu'pu'mo', qaSpu' Hoch nuvpu' qa' QeHmoHpu'bogh ta'mey tayHa'qu''e'. vaj qo' Ho'DoS chu' 'oH nuvpu' motlh chabal wa'DIch'e' net maq. qo'vetlhDaq, jatlhmeH, HarmeH, lughIjlu'be'meH 'ej mIpHa'be'meH DIb lughaj Humanpu'.

HI'tuy bep je qaDmeH lotlhchoHlu', qItpu'chugh DuHvetlh neH. lotlhnISbe'lu'meH, DIbmey QannIS chut Ho'DoS.

naHHa'choHtaH Sepmey ruSmey net numnIS.

mab luqI'DI' SepjIjDIvI' nughmey, ghanroq nuv DIbmey, Human nuv nur, Human nuv lo'laHghach, loD be' je DIbmey rap je voq 'e' lumaqqa'. nIvchoHtaHbogh yInmeH Dotlh 'ej tlhabqu'bogh, nugh Ser je num 'e' luwuq.

Dat nuv DIbmey, ghanroq tlhabmey je luvuvchoHlu' 'ej lubuSchoHlu' 'e' lunum 'e' lulay' Sep qu'vIghmey. Qu'vam chavmeH yeq bIH SepjIjDIvI' je.

'Ipvam pablu'chu'meH jaSHa' DIbmeyvam tlhabmeyvam je yajnISqu' Hoch.

DaH vaj nuv DIbmey Dat vep'a'vam maq rIp'a'.

chavmeychaj chovmeH lo'meH Hoch nughmey, Hoch Sepmey je, Hochlogh vep'a'vam qeltaHvIS, DIbmeyvam tlhabmeyvam je luvuvlu' 'e' lunum 'e' lunIDmeH ghojnISmoHtaH Hoch nuv, Hoch nugh tum je. Sepmey qoDDaq Sepmey jojDaq je, Dat DIbmeyvam tlhabmeyvam je luvuvbejmeH 'ej lughovbejmeH vangtaH Sep qu'vIghmey nughmey, teblaw'chaj Sepmey nughmey je.

'ay' 1

boghDI' Hoch Humanpu', tlhab, rap DIbmeychaj 'ej rap nurchaj. meqlaHghach, ghob chovlaHghach je luHev. vangtaHvIS, pal'arpu' rur net tlheb.

'ay' 2

DIbmey'e' tlhabmey'e' je maqbogh vep'a'vam DoQlaH Hoch. SeghDajmo', DIrDajmo', ghaQpey'Dajmo', HolDajmo', lalDanDajmo', qangtlhInDajmo', vuDDajmo', mungDajmo', mIpDajmo', qaytu'Dajmo', latlh patlhDajmo' ghap jaS Dambe'nISlu'.

SepDaj Dotlhmo' jaS Dambe'nISlu' je. tlhabmo' SepDaj, SeHlu'mo', tlhabbe'mo' qoj tlhabchu'be'mo', jaS Dambe'nISlu'.

'ay' 3

yIn, tlhab, porgh Hung je DIb ghaj Hoch.

'ay' 4

toy'meH qoj vummeH pagh ghajnISlu'. toy'wI''a' Ho'DoS, toy'wI''a' mechmeH malja' je lutuchnISlu'chu'.

'ay' 5

pagh joy'nISlu'. bechqu'nISmoHbe' bIj, pung Hutlhbe'nISchu' 'ej Human nur wembe'nIS.

'ay' 6

Dat DIbvam ghaj Hoch: nuv ghaH 'e' Dam chut.

'ay' 7

jaSHa' Hoch Dam chut. jaSHa' Qan chut 'e' poQlaH Hoch. jaS vay' DammeH vep'a'vam wemlu'chugh, pagh wemlu' net numchugh, jaSHa' Qanlu' 'e' poQlaH Hoch.

'ay' 8

ghanroq DIbmeyDaj'e' cherbogh Sep ghanroq chut'a', chut motlh ghap luwemlu'chugh, ghu' tI'meH vang SepDaj bo'DIjmey mIt 'e' poQlaH Hoch.

'ay' 9

meq mIt tu'be'lu'chugh, vay' qopbe'nISlu', bIghHa'Daq weghbe'nISlu' 'ej ghImbe'nISlu'.

'ay' 10

DIbDaj Qu'Daj je permeH qoj HeS pum wuqmeH, jInbo' Hutlhbogh bo'DIj tlhabDaq qaSbogh meqba' DIb rap ghaj Hoch. maynIS meqba' 'ej peghHa'nIS.

'ay' 11

 1. HeSpu' nuv net pumchugh, chun net Dam, DIv 'e' tobpa' mIwba' peghHa''e'. Hub'eghlaHchu'meH Hoch DIbmey 'ut peSnIS mIwba'vam.
 2. HeSlaw'pu'DI' vay' vangpu'mo' qoj vangbe'pu'mo', HeSwI' Dambe'nISlu', HeSHey HatmoHpu'be'chugh Sep chut, Sepmey ruS chut joq, qaStaHvIS ta'. HeSpu'chugh vay' 'ej HeSvetlh bIj 'arghmoHmeH choH chut, bIj 'arghlu'pu'bogh net loHbe'nIS je.

'ay' 12

meq mIt tu'be'lu'chugh, Hoch'e', yInDaj peghHa'be', qorDu'Daj, juHDaj, QInmeyDaj joq nISbe'nISlu'. quvDaj patlhDaj joq HIvbe'nISlu' je. vaj nISlu'chugh qoj HIvlu'chugh, QanmeH chut DIb ghaj Hoch.

'ay' 13

 1. Hoch Sep veHmey qoDDaq, Dat lengmeH 'ej DabmeH DIb ghaj Hoch.
 2. Sep (vabDot tlhInbogh SepDaj joq) mejmeH DIb, SepDaj cherghmeH DIb je ghaj Hoch.

'ay' 14

 1. QIHlu'taHchugh latlh SepmeyDaq lulIgh tlhobmeH 'ej HevmeH DIb ghaj Hoch.
 2. woQ bopbe'bogh HeSmo', SepjIjDIvI' ngoQmey, SepjIjDIvI' qangtlhIn je qaDbogh ta'mo' joq vay' pumlu'pu'chugh 'ej yuDHa'chugh pumvetlh, vaj pumvetlhmo' neH lulIgh tlhoblaHbe'.

'ay' 15

 1. Sep rewbe' ghaHmeH DIb ghaj Hoch.
 2. meq mIt tu'be'lu'chugh, rewbe' Dotlh qIlbe'nISlu' 'ej rewbe' Dotlh Sep choHlaHghach botbe'nISlu'.

'ay' 16

 1. tlhoghmeH 'ej qorDu' luchermeH DIb lughaj loDpu' nen, be'pu' nen je. Seghmo' Sepmo' lalDanmo' joq luvuSbe'nISlu'. rap tlhoghmeH DIbmeychaj. tlhoghta'DI' 'ej tlhoghHa'taHvIS rap je DIbmeychaj.
 2. qaSmeH tlhorgh lughIbnISchu' 'Ipnalpu'Hey 'ej luraDbe'nISlu'.
 3. nugh qal'aq ghom 'ay' but 'oH qorDu''e'. Qan nugh qum je 'e' qotlh.

'ay' 17

 1. yer ghajmeH DIb ghaj Hoch. nIteb yer ghajlaH vay' qoj yer lughajmeH tay'laH ghaH latlhpu' je.
 2. meq mIt tu'be'lu'chugh, nuv yer nge'be'nISlu'.

'ay' 18

QubmeH, ghob chovmeH 'ej lanDan wIvmeH DIb ghaj Hoch. vaj lalDanDaj qangtlhInDaj joq choHmeH 'ej 'aghmeH tlhab. lalDanDaj qangtlhInDaj joq 'aghmeH, nIteb vanglaH qoj wa' Dol nIvDaq vanglaH. peghHa'laH qoj peghHa'be'laH. ghojmoHmeH, vangmeH, quvmoHmeH qoj taymey lopmeH tlhab.

'ay' 19

vuD tlhIn ghajmeH 'ej QummeH DIb ghaj Hoch. vaj vuDmeyDajmo' nISbe'nISlu' 'ej qo' Dat De' qechmey joq nejmeH, HevmeH qoj ngeHmeH Hoch QummeH mIwmey lo'laH.

'ay' 20

 1. ralbe'taHvIS ghommeH DIb, muvchuqmeH DIb je ghaj Hoch.
 2. DIvI' muv vay' net raDbe'nIS.

'ay' 21

 1. SepDaj qum'e', jeSmeH DIb ghaj Hoch. jeSmeH pIQlaH ghaH qoj 'oSwI' wuqlaH wIvchaj tlhab.
 2. SepDaj qum tum muvmeH DIb rap ghaj Hoch.
 3. qum woQ ghanroq 'oH nuvpu' chabal'e'. nuvpu' chabal permeH, roD qaSnIS wIvmeH mIwmey yuDHa'. lapmeH DIb rap ghaj Hoch 'ej peghnIS lapmeH mIw. latlh lapmeH mIw luchaw'lu'; latlh mIw tlhab law'chugh pegh lapmeH mIw tlhab rapchugh.

'ay' 22

nugh vInDa' ghaHmo' Hoch, qum chach DIb ghaj. nurDaj choqmeH 'ej 'ItlhchoHchu'meH DI'onDaj, 'utbogh Huch, nugh, meHghem je DIbmey lupeSlu' 'e' poQlaHmeH Hoch, vum Sepmey 'ej yeq, Hoch Sep Qur, Hoch Sep jo je qellu'taHvIS.

'ay' 23

 1. vummeH 'ej yaHDaj wIvmeH DIb ghaj Hoch. vumbe'ghachmo' Qanlu'meH DIb ghaj je. maynIS 'ej QaQnIS vummeH Dotlhmey.
 2. rapchugh vumwI'pu' Qu'mey, qav'ap rap HevmeH DIb ghaj Hoch, jaS luDambe'lu'taHvIS.
 3. maybogh 'ej QaQbogh qav'ap HevmeH DIb ghaj Hoch vumwI'. ghaHvaD, qorDu'DajvaD je Human nur qelbogh yIn Dotlh mIt'e' DuHnISmoH qav'apvam 'ej 'utchugh latlh QanmeH mIw chap, lutu'nISlu' je.
 4. DIbmeyDaj 'ebmeyDaj je QanmeH vumwI' DIvI'mey chermeH 'ej muvmeH DIb ghaj Hoch.

'ay' 24

leSmeH 'ej bel Qu' turmeH DIb ghaj Hoch. vaj mItmeH vummeH poH, luvuSnISlu' 'ej roD qaSnIS ghIQmeH poH. qaStaHvIS ghIQmeH poHmeyvam, vumwI' qav'ap DIllu'.

'ay' 25

 1. pIvtaHmeH ghaH, qorDu'Daj je 'ej QaQtaHmeH DotlhDaj, jo yap DIb ghaj Hoch. Soj, Sut, juH qach, Hergh, qum Qu'mey 'ut je yugh jovam. vum vay' net baqchugh, ropchoHchugh, QotlhchoHlu'chugh, Heghchugh 'IpnalDaj, qanchoHchugh qoj latlh meqmo' SeHlaHbe'bogh leH'eghlaHbe'chugh, Hung DIb ghaj.
 2. SoSpu' puqpu' je SaHqu'nISlu' 'ej boQqu'nISlu'. jaSHa' Hoch puqpu' Qan nugh, tlhoghchuqta'chugh qaytu' pagh tlhoghchuqbe'ta'chugh boghDI' puq.

'ay' 26

 1. ghojmoHghach DIb ghaj Hoch. ghojmoHghach DIlnISbe'lu'; puq patlh, ghanroq patlh je ghojmoHghach DIlnISbe'lu'bej. puq patlh ghojmoHghach luHevmeH puqpu' raDnIS chut. HochvaD chamwI' ghojmoHghach, vummeH ghojmoHghach je peSnISlu'. rapnIS Hoch nuv ghojmoHghach 'Itlh naw' 'ej re'lIngDaj neH qelnIS.
 2. 'Itlhchu'meH Human DI'on 'ej nuv DIbmey, ghanroq tlhabmey je luvuvqu'choHlu'taHmeH ghojmoHghach peSlu'. yajchuq Hoch Sepmey, Seghmey, lalDanmey je, cherghchuq 'ej jupmey moj net num. roj leHmeH SepjIjDIvI' Qu'mey numlu' je.
 3. ghojmoHghach Segh'e' luHevchoHbogh puqpu'chaj wIvmeH DIb lughaj qaytu'pu'.

'ay' 27

 1. nugh meHghem'e' QeD'e' je, jeSmeH DIb ghaj Hoch. meHghem SIQmeH DIb ghaj Hoch. Duvpu'DI' QeD, lo'laHghach lInmeH DIb ghaj Hoch.
 2. meHghem, QeD, ghItlh joq vIqraq lIngchugh vay', qonwI' Huch DIbmey, qonwI' quv DIbmey je luQannISlu'.

'ay' 28

vep'a'vam DIbmey, tlhabmey je turchu'bogh qummey nughmey je qo' Ho'DoS qotlh Hoch.

'ay' 29

 1. nughvaD Qu'mey wel Hoch, DI'onmeyDaj 'Itlhchu'ghach tlhab DuHmoHmo' nugh neH.
 2. DIbmey tlhabmey joq vuSlaH chut neH. latlhpu' DIbmey, latlhpu' tlhabmey joq lughovlu'meH qoj luvuvlu'meH bIH vuSlaH chut. batlh vang nuvpu', wunbe', pIv, Quch 'ej chep 'e' leHmeH lapwI' qum nughvaD 'utbejchugh, bIH vuSlaH je. ngoQmeyvam chovmeH neH DIbmey tlhabmey joq vuSlaH chutmey.
 3. SepjIjDIvI' ngoQmey, qangtlhIn je qaDmeH DIbmeyvam tlhabmeyvam je lulo'lu' not net chaw'.

'ay' 30

vep'a'vam DIb, tlhab joq SangmeH vang Sep, ghom, nuv joq 'e' chaw' vep'a'vam vay' net meqbe'nIS.

De'mey
nuv DIbmey Dat vep'a'
mughta' may'Iq, 'Iy'qa HawHI'o, 'enru', marq 'oqranD, Qov, pagh
DIS: 2023
mu'mey: 1360

SepjIjDIvI' vep'a'