tlhejwI'Daj wIv Sargh

wa' jaj vengHom Sum Such wIjwI' qan. vengHomDaq Sargh chu' SuqnIS. vaj Sargh ngevwI' jaH 'ej mItlaw'bogh Sargh Sam. 'ach qanmo', val wIjwI'. 'ej valmo', Hoj. Sargh Samta'bogh je'pa', Sargh waH neH ghaH. ghaHvaD vummeH Sargh nojqang ja' Sargh ngevwI'. yonHa' 'e' Hon, Sargh HoSqu' 'oHmo' Sargh'e' Samta'bogh wIjwI'. vaj Du'Daj chegh, Sargh Samta'bogh DevtaHvIS 'ej Sargh HuDyarDajDaq latlh SarghmeyDaj retlhDaq qem. ghIq jIH. Sar Sarghmey ghajbogh wIjwI'. Sargh HoS, Sargh puj je ghaj. 'ach vumqang SarghDaj HochHom. 'ach wa' Sargh buD law' latlhmey tay' buD puS. vumqangbe' 'ej mul 'ej vabDot wIjwI' chop rut 'e' nID. Sarghvetlh buD retlh ghoS Sargh ngIppu'bogh wIjwI'. wanI'vam leghDI' ghaH, SIbI' vengHom chegh 'ej Sargh ngevwI'vaD Sargh ngIppu'bogh nobHa'. jatlh ngevwI' «DuHbe'! 'eQ Du'lIjDaq Sarghvam Daqem! vum wej 'e' Dalegh!» jang wIjwI'. jatlh «tlhejwI'Daj wIv 'e' vIlegh 'ej jIwuqmeH yap.»

De'mey
tlhejwI'Daj wIv Sargh
qonta' DeSDu'
DIS: 2020
mu'mey: 137