SuvwI' be'Hom je bopbogh lut'e'

qonta' 'ej DIjta' ru'Dol qoyvu.

ngem Hurghvo' Sargh SeH SuvwI' yoH; tlhej be'Hom 'IH.

ngem Hurghvo' Sargh SeH SuvwI' yoH; tlhej be'Hom 'IH. be'Hom lujonpu' ngemDaq So'taHbogh SIqnaSwaqpu' mIgh 'ej ghaH toDpu' wa'SaD Qobmey jeypu'bogh SuvwI''e'. juH SepDaj lupawDI' SIbI' be'Hom tlhogh 'e' wuq SuvwI'.

Sargh luSeHtaH 'ej SIbI'Ha' veng tlhop lupaw. veng lojmIt vegh 'e' Hech SuvwI', Doy'mo' 'ej ghungmo', 'ach botqu' be'Hom. veng Hoch lu jun 'e' poQ. qaStaHvIS poH ngaj neH, nom luSuch ngugh 'e' chup SuvwI', 'ach lajbe' be'Hom. Soj luHutlh 'e' tu' SuvwI', 'ej be'Hom buSHa'taHvIS, Soj SuqmeH, veng Such 'e' wuq. ngugh Sargh lItHa' be'Hom, 'IQchoH 'ej jatlh:

«qaStaHvIS wej jaj, qaloS, 'ach bIcheghbe'chugh, tlhoy jI'IQmo', jIHegh.»

Hagh SuvwI'. qaStaHvIS wej jaj, veng Such chay' net jallaH! Qu'Daj turmeH rep bID neH poQ.

yIt ta' puqbe' Dun; tlhej toy'wI'pu'Daj.

veng yotlhDaq SarghDaj SeH SuvwI'. yotlh retlhDaq Du'Hom 'IH tu'lu', 'ej Du'Hom botlhDaq ghon qol'om DuHmor Dun. poS Du'Hom lojmIt 'e' tu', 'ej qoD legh neHmo', pa' Sargh SeH.

naDev yIt ta'puqbe' Dunqu'; tlhej toy'wI'pu'Daj. 'ej SuvwI' tu'DI' ghaHvaD monchoH ta'puq naHHa'. 'ach ngugh Qu'Daj lIj SuvwI', tawDaq be'Hom 'IQ choSpu'bogh lIj, Hoch lIj.

be'HomvaD qey SuvwI' loSmeH Qu'. qaSDI' wej jaj, cheghbe'. ngugh tawleHnu'mo' tawDaq qaw' be'Hom, 'ej 'InSong chIS moj. lupup 'ej lubeQmoHchu' taw yItwI'pu' 'e' tul.

'InSong ngar tu' loDHom.

lengtaHvIS loDHom, 'InSong ngar tu'. yep, 'InSong, Qechjem, 'oQqar je teq 'ej juHDaq qem. naDev lam ngaSwI'Daq reS, yIQmoH 'ej Qorghchu'.

'ach Hoch ram, QongtaHvIS loDHom, ngaSwI'Daj lItHa' 'InSong, pa' Say'moH, bIQ qeng 'ej Soj vut. vemtaHvIS loDHom, nom ngaSwI'Daq chegh.

'IDnar pIn'a' chul Such loDHom.

ram QaHwI' SIvqu' loDHom, 'ej meqlaHchu'be'mo', vengHom veHDaq 'IDnar pIn'a' chul Such. SIbI' QaHwI' 'Ir 'IDnar pIn'a'. jatlh: «yIQongQo'. 'InSong yIjIH.» qaSDI' jajlo', ngaSwI'Daj cheghtaHvIS 'InSong, 'oHDaq weSjech chIS pummoH loDHom 'e' chup. ngugh vIt leghlaH.

qaStaHvIS ram Hoch, Qongbe' loDHom. 'InSong jIH 'ej Qu'HommeyDaj legh. qaStaHvIS jajlo', ngaSwI'Daj cheghtaHbogh 'InSongDaq weSjech chIS pummoH loDHom.

be'Hom moj 'InSong.

'IQqu' be'Hom. SIbI' loDHom ghel, jatlh «SuvwI' DaSov'a'? nuqDaq ghaHtaH?» ta'puqbe' 'IH tlhoghrupchoH SuvwI' 'e' Qoy loDHom. be'HomvaD ngoDvam ja'.

vengDaq ghoSchoH be'Hom 'It 'ej SuvwI' Such 'e' chaw'lu' 'e' tlhob. 'ach tugh taghmo' tlhoghmoHmeH tay, poH Hutlh SuvwI' 'ej meqvammo' pagh ghomlaH net QIj.

ngugh DuHmor vutpa'Daq ghoS be'Hom 'ej vutwI' boQ moj 'e' tlhob. poH Hutlhmo' vutwI', ngop Say'moHwI' moj be'Hom, Sugh ghaH. 'ach ngop Say'moHbe' be'Hom, SetqIn chab'a' ngarqu' vut. chab'a' ngar law', Hoch ngar puS. chab rap leghbe'pu' chabmey Sovqu'bogh vutwI' quv. He'qu'mo', SIbI' SuvwI' tlhogh raSDaq qemmoH vutwI'.

be'nalDajvaD 'ay' nobmeH, chab'a' pe' SuvwI' 'ach ngugh chab'a'vo' puv cha' yatqap chIS. raSDaq lengchoH 'ej bo'Degh wa'DIch ja' cha'DIch:

«HIchoSQo', bangwI', HIloS, bIlengtaHvIS mulIjbej. rap SuvwI''e'. tlhoS Heghpu'bogh be'HomDaj 'IQ lIj ghaH.»

ngugh tawDaq be'Hom choSpu'bogh qawchoH SuvwI'. SIbI' vaS mej, 'ach lojmItDaq loS be'Hom. nom nItebHa' DuHmor lumej. DuHmor HurDaq loS SuvwI' DuHmor tlhInDaq lengrupbogh SarghDaj matlh.

He'qu'mo', SIbI' SuvwI' tlhogh raSDaq qemmoH vutwI'.

De'mey
SuvwI' be'Hom je bopbogh lut'e'
qonta' ru'Dol qoyvu
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2021
mu'mey: 486