Suvwí béhom je bopbog lutě

kontá èj dijtá Rúdol Koyvu.

ngem Hurghvo' Sargh SeH SuvwI' yoH; tlhej be'Hom 'IH.

ngem hurgvó sarg seh suvwí yoh; zej béhom ìh. béhom lujonpú ngemdak sótahbog siknaswakpú mig èj gah todpú wásad qobmey jeypúbog suvwíě. juh sepdaj lupawdí sibí béhom zog ě wuk suvwí.

sarg lusehtah èj sibíhá veng zop lupaw. veng lojmit veg ě hec suvwí, doýmó èj gungmó, àc botkú béhom. veng hoc lu jun ě poq. kastahvis poh ngaj neh, nom lusuc ngug ě cup suvwí, àc lajbé béhom. soj luhuz ě tú suvwí, èj béhom bushátahvis, soj sukmeh, veng suc ě wuk. ngug sarg lithá béhom, ìqcoh èj jaz:

«kastahvis wej jaj, kalos, àc bicegbécug, zoy jiìqmó, jiheg.»

hag suvwí. kastahvis wej jaj, veng suc caý net jallah! qúdaj turmeh rep bid neh poq.

yIt ta' puqbe' Dun; tlhej toy'wI'pu'Daj.

veng yozdak sargdaj seh suvwí. yoz rezdak dúhom ìh túlú, èj dúhom bozdak gon kolòm duhmor dun. pos dúhom lojmit ě tú, èj kod leg nehmó, pá sarg seh.

nadev yit tápukbé dunkú; zej toýwípúdaj. èj suvwí túdí gahvad moncoh tápuk nahhá. àc ngug qúdaj lij suvwí, tawdak béhom ìq cospúbog lij, hoc lij.

béhomvad key suvwí losmeh qú. kasdí wej jaj, cegbé. ngug tawlehnúmó tawdak kaẃ béhom, èj ìnsong cis moj. lupup èj lubeqmohcú taw yitwípú ě tul.

'InSong ngar tu' loDHom.

lengtahvis lodhom, ìnsong ngar tú. yep, ìnsong, qecjem, òqkar je tek èj juhdak kem. nadev lam ngaswídak res, yiqmoh èj qorgcú.

àc hoc ram, qongtahvis lodhom, ngaswídaj lithá ìnsong, pá saýmoh, biq keng èj soj vut. vemtahvis lodhom, nom ngaswídak ceg.

'IDnar pIn'a' chul Such loDHom.

ram qahwí sivkú lodhom, èj meklahcúbémó, venghom vehdak ìdnar pinǎ cul suc. sibí qahwí ìr ìdnar pinǎ. jaz: «yiqongqó. ìnsong yijih.» kasdí jajló, ngaswídaj cegtahvis ìnsong, òhdak wesjec cis pummoh lodhom ě cup. ngug vit leglah.

kastahvis ram hoc, qongbé lodhom. ìnsong jih èj qúhommeydaj leg. kastahvis jajló, ngaswídaj cegtahbog ìnsongdak wesjec cis pummoh lodhom.

be'Hom moj 'InSong.

ìqkú béhom. sibí lodhom gel, jaz «suvwí dasovǎ? nukdak gahtah?» tápukbé ìh zogrupcoh suvwí ě qoy lodhom. béhomvad ngodvam já.

vengdak goscoh béhom ìt èj suvwí suc ě caẃlú ě zob. àc tug tagmó zogmohmeh tay, poh huz suvwí èj mekvammó pag gomlah net qij.

ngug duhmor vutpádak gos béhom èj vutwí boq moj ě zob. poh huzmó vutwí, ngop saýmohwí moj béhom, sug gah. àc ngop saýmohbé béhom, setkin cabǎ ngarkú vut. cabǎ ngar laẃ, hoc ngar pus. cab rap legbépú cabmey sovkúbog vutwí kuv. hékúmó, sibí suvwí zog rasdak kemmoh vutwí.

bénaldajvad àý nobmeh, cabǎ pé suvwí àc ngug cabǎvó puv cá yatkap cis. rasdak lengcoh èj bódeg wádic já cádic:

«hicosqó, bangwí, hilos, bilengtahvis mulijbej. rap suvwíě. zos hegpúbog béhomdaj ìq lij gah.»

ngug tawdak béhom cospúbog kawcoh suvwí. sibí vas mej, àc lojmitdak los béhom. nom nitebhá duhmor lumej. duhmor hurdak los suvwí duhmor zindak lengrupbog sargdaj maz.

He'qu'mo', SIbI' SuvwI' tlhogh raSDaq qemmoH vutwI'.

démey
Suvwí béhom je bopbog lutě
kontá Rúdol Koyvu
mugtá Ìýka Hawhiò
dis: 2021
múmey: 486