wub, beqpu' je.
«wub, qaH.» jatlh Peterson. «jatlh.»

HayDaq Qot wub

jatlh wub ghIH net jallaH: jatlhtaHvIS loDpu' law',
DI'ruj tej luDa, 'ach yIntaHvIS, qoH luDa.

tlhoS rIn tep qengmeH Qu'chaj. HurDaq Qam Optus. vechchuq DeSDu'Daj. 'IQ 'e' ghaSmeH qelpu' nachDaj. 'otHelDaq yIt Franco HoD, mon.

«qatlh bI'IQ?» jatlh. «Huch Dabajbej.»

jangbe' Optus. latlh lurghDaq Qeq'egh 'ej SutmeyDaj boSchoH. DaSDaj pep HoD 'ej mop gho'.

«loQ yIloS. yImejQo'. jIrInbe'.»

«nuq?» HoD Qeq'eghqa' Optus. nur 'agh. «vengHom vIghoSqa'.» 'otHelvo' loghDujDaq vIHtaHbogh Ha'DIbaHmey, bo'Deghmey je bejchoH. «chonmey chu' vIqaSnISmoH.»

tlhIch purchoH Franco. «maj. Deb yIghoS 'ej peghochqa'. 'ach marISvo' tera' wIlengtaHvIS, qaSpu'DI' leng bID, Hoch natlhlu'pu'DI', –»

mej Optus, jatlhQo'. 'otHel megh'anDaq yaS wa'DIch ghoS Franco.

«qaSpu' nuq?» jatlh. tlhaqDaj ghan. «batlh mamechta'.»

Quchbe' 'e' ghaS chotlhbogh yaS wa'DIch. «chatlh!»

«qatlh bIjatlh? tepvam wIpoQqu', lupoQbe'qu'.»

«'op pIq maghomqa', HoD.» Duj ghoSmeH tlheD yaS wa'DIch. ghaH retlhDaq lutlhej cha' marIS bo'Degh woch. tlheDtaHghachDaj bej Franco. tlhoS tlha'choH, tlhoS 'otHel ghoSchoH, 'ach ngugh 'oH legh.

«Hu'tegh!» Qam neH HoD 'ej chotlh. 'IvtIHDajDaq leS ghopDaj. taw ghoS tlhegh 'uchbogh Peterson. Doq qabDaj, 'oH DevtaHvIS.

«yIqIm, HoD!» jatlh, tlhegh HurtaHvIS. ghaHDaq yIt Franco.

«nuq 'oH?»

Qam wub, ngaDchoHtaHvIS tlhepbogh porghDaj tIn. ba'choH 'ej tlhoS SoQ mInDu'Daj. DubDajDaq puvtaH ghewmey puS, 'ej moq tlhuQDaj.

ba' 'oH. tam Hoch.

«wub 'oH.» jatlh Peterson. «DIlmeH 50 ent vIlo'. motlhHa'qu' Ha'DIbaHvam jatlh ngevwI'. vuvqu'lu'.»

«Ha'DIbaHvam?» wub Dub'a' wanHa' SIq Franco. «targh 'oH! lambogh targh 'ej rabbogh!»

«HIja', qaH. targh 'oH. 'oHvaD wub pong Sungpu'.»

«targh rab. wa'maH cheb'a' ngI'law'.» SIprat lot Franco. pur wub. poS machbogh mInDu'Daj yIQ. ghIq mur nujDaj tInqu'.

wub qevpob ghIr mIn 'onroS 'ej ravDaq Saq.

«chaq SopmeH 'ey.» jatlh Peterson bIt.

«tugh maSovchoH.» jatlh Franco.


wub HeghmoHbe' SalmeH mIw. tlheDtaHvIS Duj, tep pa'Daq Qongchu'. loghDaq chaHtaHDI' 'ej DujDaq QaptaHDI' Hoch, tlhapraghvam nuDmeH Hoch, no'laS pa'Daq wub qem beqpu'Daj 'e' ra' Franco HoD.

ghughugh wub 'ej tlhov, chob mach qochtaHvIS.

«ghoS!» jatlh Jones, tlhegh HurtaHvIS. SIH wub, DIrDaj lottaHvIS velSo' chobmey Hab. 'et pa'Daq yuv'eghDI', Dej. tlha' loDpu'.

«yIbej!» jatlh French. «nuq 'oH?»

«wub 'oH jatlh Peterson» jatlh Jones. «ghaj ghaH.» wub pup. QamchoH wub. ngaDHa' 'ej jev.

«qay' nuq?» ghoS French. «ropchoH'a'?»

lubej. 'IQlaw' wub 'ej mInDu'Daj vIHmoH. loDpu' ghan.

«'ojlaw'.» jatlh Peterson. bIQ SuqmeH tlheD. Qoch 'e' ghaSmeH nachDaj tav French.

«'oHmo' Seng SalchoHghachmaj. Hoch vISImnISqa'.»

chegh Peterson; bIQ qang. tlhutlhchoHqu' wub 'ej bobDar tlhen. tlho' neHlaw'.

lojmItDaq HIl'egh Franco HoD.

«vInuDmeH vIbej vIneH.» ghoStaHvIS Hon 'e' lughaS mInDu'Daj. «50 ent neH Dalo'?»

«HIja', qaH.» jatlh Peterson. «tlhoS Hoch Sojmey SoplaH. vIje'meH, tIr vInob 'ej parHa'. ghIq patat 'oQqarmey, tlhIq, chuvmey, nIm je. Sop 'e' tIvba'. SopDI', QotchoH 'ej QongchoH.»

«jIyaj.» jatlh Franco HoD. «DaH wejwa'Daj wIqelnIS. wejwa' potlh law' Hoch potlh puS. wIrormoHtaH 'e' wImevlaH. wejHa' rorchu'. nuqDaq ghaHtaH vutwI''e'? yIrIt. vIwaH 'e' vI—»

tlhutlh 'e' mev wub 'ej HoD chotlhchoH.

«HIqIm, HoD.» jatlh wub. «latlh meq wIrIch 'e' qachup.»

tamchoH pa'.

«nuq?» jatlh Franco. «'eQ qaS nuq?»

«wub, qaH.» jatlh Peterson. «jatlh.»

wub bejchoH Hoch.

«nuq jatlh? nuq jatlh?»

«latlh meqmey DIrIch 'e' chup.»

wubDaq yIt Franco. bavchu', Hoch nuD. ghIq chegh 'ej loDpu' tlhejchoH.

«'oH qoDDaq Sung tu'lu' 'e' vISIv.» jatlh, SIvba'taHvIS. «chaq wIpoSnISmoH 'ej wInuDnIS.»

«va!» jatlh wub, jach. «latlh boQublaHbe'. HoH, tajmey je neH bobuS.»

ro'Daj 'ang Franco. «yIHIl'egh! wub qoD DabwI', yIHIl'egh!»

taD Hoch. nItebHa' Qam loDpu'. tIwbe' 'ej wub chotlh. tlhuQDaj joqmoH wub. pay' ruq.

«pebuSHa'.» jatlh wub.

«qoDDaq vay' tu'lu'be'law'.» jatlh Jones. tam ghoghDaj. bejchuq Hoch.

paw vutwI'.

«jISaH, HoD.» jatlh. «nuq 'oH Ha'DIbaHvam'e'?»

«wub 'oH.» jatlh Franco. «wISop. yIjuv 'ej vutmeH mIw yI—»

«maja'chuqnIS.» jatlh wub. «HIjatlhneS, HoD. Do'Ha' maQoch, Sojmey potlh DIqelchugh.»

qaStaHvIS poH nI', jangbe' HoD. loS wub tuv, qevpobDu'Dajvo' bIQ roStaHvIS.

«pa'wIjDaq HIghom.» tagha' jatlh HoD. lojmItDaq Qeq'egh 'ej pa'vo' mej. Hu' wub 'ej tlha'. mej 'e' lubej loDpu'. letlh Sal 'e' luQoy.

«Qochbe'choH 'e' vISIv.» jatlh vutwI'. «toH, vutpa' vIghoS. vIpoQlu'DI' HIrIt.»

«luq.» jatlh Jones. «luq.»


tajvajDaq QotchoH wub 'ej Dul. «yIbuSHa'neS.» jatlh. «Do'Ha' reH jIleSnIS. tInchugh vay'—»

qel HoD. tuvbe'law'. ghItlh raSDaj 'emDaq ba'choH 'ej DeSDu'Daj vechmoH.

«toH.» jatlh. «Ha'. matagh. wub SoH, qar'a'?

jIm wub. «'e' vIHar. maHvaD 'oH lupong Sungpu''e'. latlh mu' wIlo' maH'e'.»

«'Inglan Hol Dajatlh, qar'a'? tera'nganpu' DaqIHpu''a'?»

«ghobe'.»

«toH, chay' DajatlhlaH?»

«'Inglan Hol? 'Inglan Hol vIjatlh'a'? vay' vIjatlh 'e' vItlhojbe'. yablIj vInuDpu'–»

«yabwIj?»

«Dochmey law' ngaS 'e' vItu'. Sumlugh qawHaqHey vItu', vInuDqu'—»

«jIyaj.» jatlh HoD. «'erwI'Daq. maj.»

«mut ngo' maH.» jatlh wub. «ngo'qu' 'ej Soy'qu'. maHvaD Qatlh vIH'eghmoHmeH Qu'. QIt vIHbogh Ha'DIbaH 'ugh HoHlaH latlh Depmey mor 'e' Dayajbej, vaj latlhvetlh pung wIwuv. maHvaD lo'laHbe' Hub, vIq je laH. chay' maQaplaH? maqetmeH tlhoy mamorHa'. maSuvmeH tlhoy mavaQHa'. mawammeH tlhoy maqu'Ha'—»

«chay' Suje''egh?»

«tI. naH. tlhoS Hoch wISoplaH. pImwI' wIcherghlaH. machergh, mapIm, mama'. mayIn 'ej yIn latlh 'e' wIchaw'. meqvammo' mataH.»

HoD ghan wub.

«'ej meqvammo' jImorghqu', vIronglu' 'e' Dara'DI'. yablIj vIlegh—DeSwar bIrDaq 'oHtaH porghwIj HochHom'e', 'unDaq 'oHtaH 'op'e', Sop je vIghro'lIj—»

«yabmey DaHotlhlaH, qar'a'?» jatlh HoD. «Dajqu'. latlh? 'erwI'Daq rurbogh latlh laHmey'e' DaSov'a'?»

«'op puS vISov.» jatlh wub jeHtaHvIS. pa' ghantaH. «Dun juHlIj, HoD. DaSay'moHba'. Say'moHbogh mutmey vIvuv. Say'qu' 'op marIS bo'Deghmey. yanwo'meyDajvo' Dochmey woD 'ej bI'—»

«bIlugh.» jatlh HoD 'ej Qochbe' 'e' ghaSmeH qel. «'ach DaH Sengmaj vIrIch vIneH—»

«toH. tuSop 'e' boHech. 'ey wejwa' vIja'lu'. law' tlhagh, 'ach tun. 'ach chay' taHlaH mutlIj, mutwIj je neqjung, reH jaSHa' SutayHa'chugh? tuSop boneH? SetqIn maja'chuqjaj. DI'ruj QeD, meHghem je DIrIchlaH—»

QamchoH HoD. «DI'ruj QeD. yISov. wa'waQ Sojmaj Hoch natlhlu'pu'. vay' wISopnIS. Do'Ha' nonchoHpu'—»

«jISov.» jatlh wub 'ej qel. «'ach qangtlhInraj wIpabmeH, qatlh nuv Haw wIwIvbe'? pagh latlh mIw may? tlhachmey mach lughongbe'lu' 'e' chav 'e' nID qangtlhInraj, qar'a'? toH, lapchugh ngIq beq—»

lojmItDaq yIt HoD.

«qoH yIDa SoH'e'.» jatlh. lojmIt poSmoH. nujDaj poSmoH.

Qam, taD, poS nujDaj, chotlh mInDu'Daj, jI'ev ngaH nItlhDu'Daj.

bej wub. ghIq pa' mej. HoD juS. chob 'el, paQqu'taHvIS.

.⁠.⁠.⁠.⁠.

tam pa'.

«yIqIm.» jatlh wub. «wIch wIlIn. wIch Deghmey law' ngaS yablIj. 'IStar, 'oDISSeyuS—»

ba' Peterson tam 'ej rav chotlh. quSDaq lol'eghqa'moH.

«yIjatlh.» jatlh. «DaH yIruch.»

«'oDISSeyuS rurbogh nuv ngaS Hoch mut val wIch qun. jIlaDtaHvIS, jIHIt: leng 'oDISSeyuS. nuv tlhIn ghaH, 'ej tlhInbejghachDaj yaj. chevpu'ghach 'oH. qorDu', Sep je, ghaH je luchevlu'pu'. tlhInmoHghach mIw.»

«'ach juH chegh 'oDISSeyuS.» poS Qorwagh bej Peterson. Hovmey bej, 'u' chImDaq meQbogh 'ejyaH Hovmey'e'. «SIbI'Ha' juH cheghbej.»

«cheghnIS Hoch Dep. ru' chevpu'ghach poH. ngaj qa' leng. taghlu', vanlu'. SeghDaj, SepDaj je tlhejqa' lengwI'...»

poSchoH lojmIt. mev wub 'ej nachDaj Qeq.

pa' 'el Franco HoD; ghaH 'emDaq tlhej loDpu'. lojmItDaq mIm.

«QaQ'a' Hoch?» jatlh French.

«jIH'e'?» jatlh Peterson. merlu'. «qatlh jIH?»

HIchDaj QeqHa' Franco. «naDev yIghoS.» PetersonvaD jatlh. «yIHu' 'ej naDev yIghoS.»

tam Hoch.

«yIlob.» jatlh wub. «jISaHbe'.»

QamchoH Peterson. «qatlh?»

«qara'.»

lojmItDaq yIt Peterson. DeSDaj 'uchchoH French.

«qaS nuq?» nogh Peterson 'ej tlhab'eghmoH. «tlhIHvaD qay' nuq?»

wub ghoS Franco HoD. bejchoH tajvajDaq Qotbogh wub.

«Dajqu'» jatlh wub. «qechraj. tuSop 'e' neH bobuSlaH. meqraj vISIv.»

«yIHu'.» jatlh Franco.

«jIlob.» Hu' wub, ghughtaHvIS. «bItuvnIS. jIHvaD Qatlh Qu'vam.» QamchoH. jev. tlhep jatDaj.

«DaH 'oHDaq yIbach.» jatlh French.

«Qo'!» jatlh Peterson. jach. ghaHDaq Qeq'egh Jones. ghIjlu' 'e' 'ang mInDu'Daj.

«bIyajbe'. QamtaH 'ej poStaH nujDaj; Hew rur. mapawbe' net jalchugh, DaH QamtaH je.

«'Iv? HoD'e'?» chotlh Peterson. «'ach DaH pIvlaw'.»

pa' botlhDaq Qambogh wub lubej. Sal 'ej ghIr logh'ob'a'Daj.

«toH.» jatlh Franco. «pejun.»

lojmIt retlhDaq DoH loDpu'.

«DaghIjqu'lu', qar'a'?» jatlh wub. «DaQIHpu''a'? rIQmoH vIneHbe'. jIHub'eghmeH neH jIvang. jIHeghqangchu' 'e' DapIH'a'? jImeq; tlhIH Sarur. DujlIj vIlegh vIneH. Saghoj vIneH. SungvaD mIwvam vIchup—»

HIch QeqHa' Franco.

«toH.» jatlh Franco. «jI'Irchu'.»

QotchoH wub 'ej jevqu'. namwechDaj qatmoH; tlhuQ lo'.

«ghun.» jatlh wub. «Sumlaw' nebmey. HeySel HoS. bolo'taHvIS, ta'mey Dun bochavta'—cham Sengmey panta'. 'ach qangtlhIn Sengmey panmeH yapbe'law' QeDraj—»

ghaH 'emDaq Qambogh loDpu'Daq Qeq'egh Franco. poSchu' mInDu'Daj tam.

«jIruch. yIbej.»

yaj 'e' ghaSmeH qel French. «QoghIj DaqIp 'e' yInID. wISoplaHbe'. logh'ob yIqIpQo'. DarIQmoHchugh, HomDu' 'ay'mey DIteqnIS.»

«yIqIm.» jatlh Peterson 'ej wuSDu'Daj roS. «DuQIHpu''a'? joch'a'? qaghel. 'ej yIqaw: vIghaj jIH'e'. muHmeH DIb Daghajbe'. Ha'DIbaHvam ghajwI' SoHbe'.»

HIchDaj Qeq Franco.

«jImej.» jatlh Jones. chIS qabDaj 'ej rop. «vIlegh vIneHbe'.»

«jImej je.» jatlh French. jattaHvIS, 'elHa' loDpu'. lojmItDaq ratlh Peterson.

«wIchmey rIch, maja'chuqtaHvIS.» jatlh. «pagh QIH.»

mej.

wubDaq yIt Franco. QIt pep nachDaj. ghup.

«Dogh ghu'vam.» jatlh. «bIruchqangmo', qavup. vIttlhegh jatlhta'bogh toDwI'ra'—»

mev 'ej HIch chotlh.

«mInDu'wIj DabejlaH'a' 'ej bIruchlaH'a'?» jatlh wub. «SoHvaD DuH'a'?»

chotlhHa' HoD. «mInDu'lIj vIbejlaH.» jatlh «Du'Daq targhmey lam tu'lu'. ngem targhmey lam. qabejtaHvIS, jIruchlaH.»

wub chotlh. bochbogh mInDu' 'ej yIQbogh bejtaHvIS leQ 'uy.


pov wejwa'.

raS Dech loDpu' 'It. tlhoS Sopbe' 'op. tIvlaw' Franco HoD neH.

«peSop!» jatlh 'ej loDpu' ghan. «peSop! 'ej HIq yItlhutlh!»

«Qo'.» jatlh French. «chIjwI' pa' vIghoSqa'.»

«vIghoS je.» jatlh Jones, QamchoH 'ej quSDaj tatlh. «tugh maghomqa'.»

mej 'e' bej HoD. 'elHa' 'op latlh.

«qatlh luSop luneHbe'?» jatlh HoD. PetersonDaq Qeq'egh. ba' Peterson. jengva'Daj chotlh. patat 'oQqarmey, naHletmey SuD, ghunbogh Ha'DIbaH baylaD qargh je bej.

nujDaj poSmoH. tlhenbe'.

Peterson volchaHDaq ghopDaj lan HoD.

«DaH Ha'DIbaH Hap neH 'oH.» jatlh. «mejpu' qa'.» Sop. tIr ngoghDaq qettlhup lan. «jISop 'e' vIparHa'qu' jIH'e'. Dochmey'e' tIvlaHbogh yInbogh Dep, 'uQ Dun law' Hoch Dun puS. jISop, jIleS, jIpaQ, jIja'chuq.»

qel Peterson. Hu' latlh cha' loD. bIQ tlhutlh HoD 'ej Dul.

«toH.» jatlh. «qaStaHvIS 'uQvam, jItIvchu'. teH Hoch De'mey—Dun wub wejwa'. 'eyqu'. 'ach qaStaHvIS pa'logh, bel Qu'vam vISIQ net bot.»

wuSDaj Say'moH 'ej quSDaq lav. raS chotlh Peterson 'It.

bej HoD. ghaHDaq lavchoH.

«yIqIm, yIqIm.» jatlh. «yIQuchchoH! maja'chuqlaH.»

mon.

«vIyevmoHlu'pa', 'oDISSeyuS wIch wIrIch—»

mur Peterson 'ej chotlh.

«jIruch.» jatlh HoD. «'oDISSeyuS vIqelchugh—»

De'mey
HayDaq Qot wub
qonta' vIlIp qey DIq
mughta' 'Iy'qa HawHI'o
DIS: 2022
mu'mey: 1539

«wub, qaH.» jatlh Peterson. «jatlh.»