DIS 2020 paqvam lIng lam 'aj Se'vIr malja'

2020 paqvam lIngmeH DIb © DoQ DeSDu'. Hoch lIngmeH DIb luQanlu'.

tIywI'

ghojmeH mIw SIQlI' charyaq. tamtaHvIS, pe'vIl rech. yeb tlhaqDaj ghan. loSlogh Qoylu'pu'. 'a'ghenDaj buSqa'. rut ghItlhwI'Daj woH 'ej potlhHey qon. jatlh 'e' mevlaw'Qo' 'a'ghen. DaH rInnISbej ghojmeH mIwvam 'ach tugh rInbe'law' ghojmoHmeH muchvam. buqchajDaq paqmeychaj lanchoH latlh ghojwI'pu' Sum. DaHjaj De' yap lughojlaw'ta'. charyaq'e', De' ghItlhmeH gho paq QemQo'. nIH ghopDajDaq ghojmeH ghItlhwI'Daj 'uchtaH. DaH mejchoH latlh ghojwI'pu'. pagh jatlh 'a'ghen. Dach ghojwI'pu'chaj 'e' luSaHbe' DuSaQ'a' 'a'ghenpu'. qaD Qav Qapchugh vay', vaj ghojmeH mIw Qap je.

rIn ghojmeH poH'a' bID neH 'a DaHjaj qaD Qav DIghchugh charyaq, ghaytan Qap 'e' pIH ghaH. loQ tlhoy jeQ 'a loQ lugh je. vaj qatlh Hu'be'? qatlh mejbe' neH? ngeD qar'a'? Hu'nIS neH 'ej mejnIS neH ... 'uSDu'Daj vIHmoH 'e' nID. mej 'e' nID. 'a morghlaw' porghDaj HochHey. QaplaH 'e' Sov. 'ach ghaHvaD potlhbe' yayvam neH. 'a'ghen belmoH neH je. bochmoHwI' jIHba' Qub. teH; ngoDvam tembe'. bochmoHmeH Duj 'omlaHbe'. boghpu'DI', lobwI' ghaH 'e' 'Ir. SanDaj 'oH ghu'vam'e' 'ej ghu'vam laj neH. vaj ba'taH 'ej De' lI'Ha' Sovbogh qon. rut qel nachDaj. qIDDI' 'a'ghen, pe'vIlHa' Hagh.

16v05r. rInchoHlaw' 'a'ghen. mejchoH latlh ghojwI'pu', boHchoHmo'. chaq tup puS pIq neH latlh ghojmeH mIwmey SIQnIS chaH 'e' Qub charyaq. ghIq toj'egh 'e' tlhoj. teHbe'. ghaytan Qu' turnIS 'op 'ach buqjaj 'oH jajvam'e'. QIpbe' charyaq. ramvam qaS rav cha'maH lopno'mey. charyaq'e', pagh ruSvep Hev. ramvam nuq DIgh? pagh. qa'vIn Qe' maSbogh jaH 'e' nab. pa' HaD. ghIq, poH ghajtaHchugh, lut qon. lutmey Dogh qon 'e' nID. 'opleS Asimov's Se'vIrDaq wa' lut qonta'bogh muchlu' rut 'e' jal. ghIq Dap qonbogh laDqa' 'ej toj'egh 'e' tlhoj charyaq. qay'be' Qub. rut 'ut Dap lut.

DaH ghojmeH pa'Daq SaH vagh ghojwI'pu'. rech charyaq. tugh ghaytan Hu' latlh 'ej mejmeH lojmItvetlh vegh. mejwI' pIchbe' charyaq. 'ach loQ qeHbej, toDujchaj vItlhmo'. 'ach jaqbej.

nuch jIHba' ...

ngugh muchDaj ghang 'a'ghen.

jatlh «ghojwI'pu' HochHom vIqImHa'moHlaw'pu' vaj qaStaHvIS ghojmeH mIw veb muchwIj vIvanchu'. Suratlhmo', tlho' law' vIghaj.»

SaQruplaw' 'a'ghen. 'ach ghaH baw'qa'moHmeH ratlhbe' charyaq. mejnIS. qaS 14v15r. puQ. ghojmeH ghItlhwI'Daj, gho paqDaj je Qem 'ej DubDajDaq buqDaj HuS. ghIq ghojmeH pa' mej moDqu'taHvIS. tut Duj 'elDI', nom ghIrmeH leQ 'uy ghaH muvlaHpa' latlh. SoQ tut Duj lojmItmey 'ej QIt ghIrchoH. mInDu'Daj SoQmoH 'ej joH'a' qoy'taHvIS, pagh latlh choQDaq mev tut Duj 'e' tlhob. 'Ijlaw' QunDaj. ghaH tlho' charyaq, rav choQDaq poSchoHDI' lojmItmey.

tut Duj 'elHa' 'ej DuSaQ'a' qunQeD qach 'elHa'. veng botlhDaq tu''egh. Sum qa'vIn Qe' maSbogh. wej taw 'ay'mey neH chIqnIS. yItchoH. pe'vIl tungyen tawHom gho'taH yIttaHvIS. Qu'mey law' turnIS charyaq vaj SIbI' taghmeH moDqu' neH.

SIbI'Ha' paw. qa'vIn Qe' ngo' 'oH. qaStaHvIS maH DIS poH law' DaqvamDaq SaH. qaStaHvIS maH DIS poH wa'SaD HutmaH loSDIch qachvamDaq qa'vIn Qe''e' cherlu' 'ach qach ngo' law' qa'vIn malja' ngo' puS. ghaytan qaStaHvIS vatlh DIS poH wa'maH HutvatlhDIch qach chenmoHlu'. reH qachvam parHa' charyaq. QuptaHvIS rut veng botlhDaq SoSDaj tlhej 'ej qa'vIn Qe'vam lujuS. lujuSDI', vuQqu' Qorwaghmey lam, rItlhDaj Qop, Sor Hap reDDaj je. 'IH je qoDDaj. qoDDaq SaH quSmey tun, Sor Hap raSmey ngo' je. 'ej quSmeyvetlh tunDaq ba' potlhpu'Hey, SaghwI'pu'Hey je 'ej nItebHa' potlhmeyHey, SaghwI'mey je rIch pagh nIteb vum, potlhlaw'bogh ghItlhmey buStaHvIS. tlhoy'meyDaq tlhep naghmey beQ. jorchanmey 'IH cha'. wa''e' maS charyaq. tajvaj HopDaq tlhep: Daqav cha'. bIQDaq 'ay SolDeS bIQ Duj. jevlaw'. reH charyaq jotmoH mIlloghvam. 'oH retlhDaq ba' reH 'e' tIv. 'oH retlhDaq pagh quS lo'lu'be'chugh tu'lu'chugh, vaj naghvam beQ leghlaHmeH latlh Daq Sam 'e' nID.

qa'vIn Qe' 'elmeH lojmIt DungDaq 'echlet tu'lu'. 'oHDaq QuchwI' pul ghItlhlu'.

'el charyaq. vunmeH lanSoy tu'lu'. QavwI' 'emDaq QamchoH charyaq 'ej vunmeH 'ebDaj loS tuvtaHvIS. tagha' qaSDI', jabwI'vaD jatlh «qa'vIn tuj, nIm 'o'nI' law' je HInob.»

qa'vInDaj vut tebwI' 'ej ghaHvaD nob.

«wej Da'lar.»

Huch buqDaj lel DuSaQ'a' ghojwI' 'ej vunmeH raSDaq Dut. ghIq qa'vInDaj ngaSbogh HIvje' woH 'ej raS Sam. nagh beQ parHa'bogh retlhDaq chIm wa' raS rutlh vaj pa' ba'. qa'vInDaj roQta'DI', buqDaj teq 'ej 'oHvo' De'wI', wa' paq je lel. qargh paq. tera' vatlh DIS poH wa'maH chorgh qa'naDa' mID qummey bop. poSmoH 'ej 'ay' poQbogh Sam. Soch DIS noH QulnIS 'ej meqmeyDaj, gher'IDmeyDaj je QIjmeH cha'maH tenwalmey qonnIS. DaSjaj 'a'ghenDaj QulmeH ghItlhvam nobnIS. loQ baw'Ha' 'a baw'Ha'qu'be'. rInmoHlaH 'e' Sov. ram juHDaj mejbe'. 'ej mejDI', QuchwI' pul jaH 'ej vum. vaj qaStaHvIS poHvetlh rInmoHlaH. ghaH Sujbe' poH ghajbogh. 'a rut lumwI' po' ghaH charyaq'e'. rut, buDDI', qaStaHvIS jajmey bel Qu'mey tur; Qu'mey turnISbogh qa'.

Sar bel Qu'meyDaj. laD 'e' tIv. ghaHvaD qaq paqmey rorgh, tuch torSIv paqmey je. 'InternetDaq juppu'Daj HopvaD jatlh 'ej HaSta Qujmey Quj 'e' tIv je. wegh'egh 'e' tIv. qunvam Dal buS neHbe'. wejHa' De'vam HochHom Sov.

rech 'ej laDchoH. qebeq veng may' bopbogh ngoDmey Dal buS 'e' nID 'ach buSHa'taH. Dachqu' 'e' tu'. vaghlogh pe'vIl tu ghIq qa'vInDaj tlhutlh. loQ poSqu'choH mInDaj. tenwalmey buSqa' 'ej tagha' ngutlhmey meSHa'choH yabDaj. gho paqDaj lel charyaq 'ej ghItlhchoH. Dorpa' vagh tupmey, wejHa' ghItlh Qur nab.

ghItlhDaj nabvaD mu' Qav ghItlhtaHvIS, yut vay' pIHbe'bogh. laDqu'taHvIS, ghaH retlhDaq ba'choH latlh ghojwI'Hey 'ej buqDajvo' paq lel. ghaytan HaD je ghaH 'e' 'Ir charyaq.

'ach DaH tlhup pawwI'vam chu' 'e' tlhoj charyaq. 'ej tlhuptaHvIS DIvI' Hol QIch wabmey motlh qolbe'. ghobe' ... pImbej QIch wabmeyvam. ghovlaw' charyaq. mu' ghItlhlI'bogh ghItlh 'e' mev 'ej raS rutlhDaq ghItlhwI'Daj roQ. SumwI'vam 'IjchoH.

«tlh ... tlh ... tlhtlhtlhtlh ... tlhtlhtlh ... Shit! Never gonna get this!»

ngugh monchoH qunQeD ghojwI'. tlhe' 'ej SumwI'vamDaq Qeq'egh. qaStaHvIS lupHom nuD. woch. lang qabDaj. tIq jIbDaj 'ej tIyqu' je SIbI' 'ej tlhoj. Sut SeQ tuQ: wep qIj, yopwaH qIj, yIvbeH chIS. mongDajDaq tlhep qol'om me'cheD ghIgh. novvamvaD jatlhmeH jaq'eghmoH charyaq.

«SoHvaD qay''a' tlhaymey?» jatlh.

yay'qu' SumwI'. paqDaj 'ang. nuD charyaq 'ach nuDpa' wejHa' perDaj Sov. tlhIngan mu'ghom 'oH.

jatlh nov «tlhtlhtlhIngan Hol vIghojlI'! chay' bISov?»

«tlhay QIch wab ghovmeH ngeDqu' Qu'» jatlh charyaq.

ghopDaj pep ghojwI' 'ej jatlh «QI! QI! QIt jIghojlI'.»

«nom bIghojlaw' 'e' vIDam jIH!»

ngugh jawchoH cha'vam. tIywI' 'oH nuvvam pong'e' 'e' ghoj charyaq. «tIyqu'mo' jIbwIj! law' -wI' mojaq lo'bogh pongmey'e' 'e' vISov 'ach muDel pongwIj vIneHqu'.» pong 'IHqu' 'oH tIywI''e' ja' charyaq. 'ej Qochbe' je ja' je: vay' DelnISbej pongDaj.

ghojwI' ghaHpu' tIywI''e' 'e' ghoj je charyaq. 'ach ben puS Qoyje'Daj Hevta' 'ej DaH vumlI'. loHQeD HaDta' vaj DaH qum toy'.

«Hoch jaj nav Dojmey jojDaq jIba' 'ej jIHvaD Dalqu' Qu'vam. jIchID jIjatlhtlhtlhDI' ‹Qu'wIj vIpar.› 'ach mubelmoHbej Huch'e' vIbajlI'bogh. jIqanqu'be'taHvIS 'utlhtlhtlh vImojmeH vey' HuchwIj 'e' vIHar 'ej 'utlhtlhtlh jIHtaHvIS chach mab QaQqu' vIghajtaH. ngugh Dat jIlengtaH ... 'ach wej jIqan 'ej wej 'utlh vImojrupba'. vaj yInwIj vIDalHa'moHmeH bel Qu' chu' vItu'. paq ngevwI' vISuch 'ej ...» tlhIngan Hol mu'ghom pep 'ej SIq. jatlh «... Dochvam vItu'. vIwoH 'ej muvuQqu' vaj vIje'. 'op wen qaS wanI'vetlh.»

«'ach vengmajDaq latlh tlhIngan Hol jatlhwI' tu'lu' 'e' vISovbe'!» jatlh charyaq. «'InternetDaq jawmeH turwI'Daq bIjeS'a'?»

jang tIywI'; jatlh «ghobe'. loQ qabpaqDaq jIjeSbej 'ach ... toH—nIteb jIHaD 'e' vImaS. 'Internet 'en qepna' vImaS je. ghantoH: SoH! 'a not vengwIj tlhtlhtlhIn latlh jatlhtlhtlhwI' vIqIH 'e' vIpIH!»

nItebHa' Hagh. tlhaymeyDaj qeqmeH tIywI' boQqang ja' charyaq. ghu'vam laj tIywI'. Hu' qunQeD ghojwI' 'ej jupHeyDaj chu' retlhDaq ba'choH. pa' QuchwI' pulDaq tlhIngan Hol laHchaj qeq cha'vam 'ej nItebHa' belqu'choH. SIbI'Ha' tlhay qolchoHchu' tIywI'. tagha' tlhay motlh qolta'DI', monqu' loHwI'vam.

«DaH jItlhetlh'a'?» qolchu' ja' charyaq. «bInaHHa'qu'! qab QIch wab Ho'DoSwIj 'e' vISov 'ej wej yap mu'tay'wIj 'e' vIjem 'ach ...»

«bIpup! QaQqu'bej QIch wab Ho'DoSlIj! not bIjeS qaStaHvIS qepna' 'ach bIjeSrupbej 'ej bIDojqu' 'e' yISov!»

ruH tIywI'. ghIq tlhaqDaq ghan charyaq. tugh cha'maHlogh Qoylu'pu'. tIywI' qab buSqa' 'ej ghaHvaD jatlh «ramvam nuq DaDIgh?»

jaj veb pagh ta'nIS ja' tIywI'. charyaq monmoH jangmeH mu'tlheghvam. nItebHa' tach lujaH 'e' chup.

«tach? maj! DaH tlhInganna' DIrurchoH! 'ach De'wI'meymaj'e'? paqmeylIj'e'? tachvaD loQ qay' 'e' vIHar. jIchechtaHvIS Hoch vIchIl jIH.»

«DuSaQ'a'Daq polmeH DeSwarHom vIghaj. pa' Dochmeymaj DIpollaH maHaH'eghmoHpa'.»

qay'be' ghu'vam 'e' tu' tIywI'. Hu' cha' 'ej DuSaQ'a' qunQeD qach chegh. pa' charyaq DeSwarHomDaq De'wI'meychaj, paqmeychaj je lan. ngaQDI' DeSwarHom, cha' tlhutlhrupwI' 'ej SIbI' tach lujaH.

veng botlhDaq DuSaQ'a' retlhDaq law'bej tachmey. wa' tachDaq mI' ghom'a' tIn. tachvetlh lu'el neHbe' tIywI'. ghom'a'mey Haj 'e' qaSmoH mIv'a' javtIm 'e' chID. «ben law' qaS rop'a' 'e' vISov» jatlh. «'ach mubItmoHbejtaH ghom'a' tIn. jIropchoH 'e' vIHajchoH nuDechDI' maH puS.»

yaj ja' charyaq. mI'wI' qab ghaH 'e' chID je.

tachmey veb nuDtaHvIS mIv'a' javtIm rIchchoH.

tach chIm tu'lu'. 'eyre' tach rur. pIj pa' jaH ja' charyaq. pa' qutlh HIq' 'ej naHHa' chom. «'ach loQ Dallaw'» jatlh tIywI'. «yIlIjQo': loHwI' jIH. Hoch jaj Daq tamqu'Daq jIHtaH. yaHwIjDaq jatlh pagh. vabDot qaStaHvIS megh lenwIj ja'chuqbe' tlhejwI'wI'. DajHa'chugh tach vaj jIHvaD pupHa'bej.»

«jIyajbej. qay'be'. Ha'. tach pup wISambej. naDev law'ba'.»

yItqa'DI', tIywI' yaH lurIchchoH. tIywI' yaH lInwI'pu' bopbogh De' SovmeH ghel charyaq. yaH qabqu' 'oHlaw' qum loH qach'e'. lughbej vuDvam ja' tIywI'. jatlh «vabDot jIH tlhopDaq yu'muD mu' Dajatlh 'e' yIngIlQo'!»

tagha' Dajbogh tach wejDIch lupaw. 'oHDaq SaH ghotpu' Qup. law' 'ach 'Iqbe'. mon 'ej Hagh 'ach ngIjbe'law'. tach qoDDaq QoQ muchlu'taH 'ach mI'law' pagh. qoDDaq 'ul Qujmey ngo' lutu'lu'. tIywI' Seyqu'moH ngoDvam. QIj, jatlhtaHvIS «jIQuptaHvIS 'ul Qujmey boS loDnI'wI'.»

morghbe' charyaq. nItebHa' tach lu'el 'ej HIqchaj luvun. ghIq nItebHa' Qujmey ngo' Quj. ramchaj lutIvqu'.

rInbe' ramchaj wejlogh Qoylu'pu'pa'. ngugh Qapbe'choH tach 'ej mejnIS ratlhbogh tlhutlhwI'pu' puS. yItwI' tawHomDaq ghoSchoH tIywI', charyaq je jawtaHvIS. tlhIch naQ lel charyaq. tIywI'vaD jatlh «por Dapur'a'?»

«ben law' tlhIch vIpur 'e' vItIvqu'. bovvetlh quvyaHvam vItIv. vabDot vItIvtaH 'a vIjun 'e' vInID.» tlhIch naQ ngaSbogh charyaq 'aplo' Doq qImchoH. ghalqu'choH. ghIq vay' jatlhlaHpa' charyaq 'ej 'aplo' QemlaHpa', ghItDaj tlhIn SIchmoH tIywI'. jatlh «yIruch. muHoHbe' wa'.» ghoH neH charyaq 'ach tIywI' ponHa'moHlaHbe' 'e' Dam. vaj jupDaj chu'vaD tlhIch naQ nob. wuSDu'chaj jojDaq tlhIch naQmeychaj nob cha'. qul chenmoHmeH jan mach lel charyaq. chu' 'ej tlhIch naQmeychaj 'er'Inmey meQmeH qul lo'.

DuSaQ'a' qach lu'elmeH Hung yaSvaD ngu'meH 'echletDaj 'ang charyaq. DeSwarHomDaj lujaH 'ej 'oHvo' buqmeychaj Suq.

qunQeD qach lu'elqa'. po'oHDaq Qam QeqchuqtaHvIS.

«vaj tugh maghomqa''a'?» jatlh charyaq. loQ bIt. jup chu' ghaj 'ej qaStaHvIS ram Hoch ja'chuqtaH 'ej bel'eghmoHtaH. vay' waS jatlhvIp. mon tIywI'. jatlh «buSHachwIj Daloylaw'!»

ghIq pagh lujatlh. Doy'. loQ chech. 'ach Quch. tagha' charyaq ghep tIywI'.

«murach ramvam. maqIHchuqmo' jIDo'» jatlh tIywI'. ghIq ghuj 'ej mej. lupwI' manggha SumDaq yev. pa' QamtaHvIS 'ej lupwI' loStaHvIS charyaq van. tIywI''e' van charyaq. ghIq tlhe' je ghaH 'ej juH pa'meyDaj ghoSchoH.

juH pa'meyDaj cheghDI', tamqu' 'e' nID; juH lInwI'Daj vemmoH neHbe'. puchpa' jaH 'ej qIvonDaj belmoH. ghopDaj Say'moH ghIq Ho' teywI'Daj qel. ghIq nachDaj tav. wa'leS po Ho'Du'Daj tey 'e' wuq; ramvam tlhoy Doy' 'ej chechmo' ghaytan chuSqu'. vabDot nIvnavDaj tuQQo'. QongwI' pa'Daj 'elDI', QongDaqDajDaq Dej neH. 'a SIbI' QongchoHbe'. ramvetlh wanI'mey qel. 'ej qelDI', mon.

ramvam QaQ law' Hoch QaQ puS. jup chu' Suqpu'. 'ej meqvammo', Quchchu'.

tach 'ej mInDaj SoQmoH. Qongpa', mu'meyvam jatlh: «DalHa'choH yIn ...»

-pItlh-

De'mey
tIywI'
qonta' DeSDu'
DIS: 2020
mu'mey: 1735

qunQeD ghojwI' ghaH charyaq'e'. loQ Dal yInDaj 'ej buqjaj ram Dal bamqa'law'. 'a jup chu' qIHDI', nabmeyDaj Dal choH.