Dep kuv ùqǎ

kontá Ìvan Turgenev

juhdaj zoddak ùqǎ dun kasmoh ě wuk Dep kuv.

hoc gobmey rit. bépú neh... lodpú ritbé.

gom gobmey laẃ – tin òp èj mac òp. macwípú nahhá laẃ, tinwípú nahhá pus, àc bellaẃ hoc, dochá èj jácuk, kordú, juppú je cahmó.

àc sovbécuklaẃbog cá bé ìh tú Dep kuv.

bé gop ùccoh èj laz bedk lugos.

«Varhágac!» jaz èj bé wádic àg.

«Zókanggac!» jaz èj laz àg.

miscoh cá gobmey: kastahvis poh níkú tahpú kó, àc wej kihcuk cah.

démey
Dep kuv ùqǎ
kontá Ìvan Turgenev
mugtá Ìýka Hawhiò
dis: 2021
múmey: 84